ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
17

• ชาย
30

• หญิง
41

รวม
88


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
44

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานฐานวิทยาศาสตร์
1

• งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
2

• งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
16

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพีรพงษ์ พันธ์โสดา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0802113763
อีเมล์ : p.pong3009@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายนักรบ จันทร์สุกรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 0868602508
อีเมล์ : -นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0815775597
อีเมล์ : rujirat.empia@gmail.com
ไลน์ไอดี : krunoksbtvcนายสมศักดิ์ ไพคำนาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0804740338
อีเมล์ : somsak251909@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0804740338
พนักงานราชการ(สอน)นายจักรกฤษณ์ มะณี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0931541991
อีเมล์ : www.jakkrit_manee@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0931541991นายศราวุธ ตันศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0612470597
อีเมล์ : tunsiri2019@gmail.com
ไลน์ไอดี : tunsiri_2519ชัญญาณุต สมัครการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0985637865
อีเมล์ : chanyanut586@gmail.com
ไลน์ไอดี : mazda5865นางณัชรสา นามแย้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0803282982
อีเมล์ : ann5454ann@gmail.com
ไลน์ไอดี : _anannann_นายเกษณรงค์ ค้ำชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0958579641
อีเมล์ : ketnaron2010@hotmail.comนางสาวอัมรา พันจันทึก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0903857970
อีเมล์ : Snoopy_ping@outlook.co.thนายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0844052858
อีเมล์ : tsreesombat@gmail.comนางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0894446412
อีเมล์ : putima_konnai@yahoo.comนายอุดร นพคุนางกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0938217989
อีเมล์ : udron2509@gmail.comนายวิทิต แสงคำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0868195871
อีเมล์ : witit@live.comนายศิวัช จันทนวงษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0903929126นางสาวปุญจิรา ธนศุภวิมล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0920927695
อีเมล์ : punjira_tha@hotmail.comนายจักรกริช แก้ววิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0922834541
อีเมล์ : klmessi19@gmail.com
ไลน์ไอดี : klmessi19สุทิน อิ่มพิทักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0877542295
อีเมล์ : sutin2825@gmail.comนายพรชัย วิไลเลิศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายวรวุฒิ นุตตานนท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0818337262นางชาลิณี ตางาม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0899308997
อีเมล์ : Af_golf@hotmail.com
ไลน์ไอดี : Golf22fiกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0914313933
อีเมล์ : kea5733@yahoo.com
ครูอัตราจ้างนางธาราวดี แสงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0835656915
ไลน์ไอดี : poui_956จารุวรรณ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0832362390
ไลน์ไอดี : Krokdounกุลนันท์ ยาสมุทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0861813183
อีเมล์ : fang14233@gmail.comกฤษณา แสงเลิศล้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850449683
อีเมล์ : saenglondlam.k@gmail.comสุภาวดี ก๋งเม่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0916960665
อีเมล์ : kongmengsupawadeee17222@gmail.comวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0620466661
อีเมล์ : mosweerayut41@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0626466661ปิยวรรณ ปานโต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0907927671นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
โทรศัพท์ : 0822815130
อีเมล์ : nattawanngift.11@gmail.com
นางสาวจุราวรรณ เวลากลาง
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0959061187
หัวหน้าแผนกนายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0831179325
อีเมล์ : teeraphong.nok.2516@gmail.comนางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0955940129
อีเมล์ : chatchada4505@gmail.comนางนิตยา เสาหงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0640879178
อีเมล์ : auuamnid36@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0640879178นายสุรชัย เสาหงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0871478031
อีเมล์ : surachai_smte@hotmail.comสิบเอกเดชศรี พนมเขต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0619566219
อีเมล์ : Detsre_det_2529@msn.com
ไลน์ไอดี : Krudetsreโกวิทย์ เคาเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0879524142
อีเมล์ : kowitkao@gmail.com
ไลน์ไอดี : kuko4142
ครูประจำนางสาวราตรี ศรีเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0943214114
อีเมล์ : lovelovelovelove2530@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 4803252211นายกิตติธร หนูวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0934836290
อีเมล์ : kittitonr.n@kkumail.com
ไลน์ไอดี : mincrownนางสาวรำเพย พิมตะขบ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0958967008
อีเมล์ : Rpimta2733@gmail.comนางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0898441559
อีเมล์ : thidaratm1@hotmail,com
ไลน์ไอดี : yayiyingนายธราเทพ มณีแดง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0850784554
อีเมล์ : born501@gmail.comนายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0849249197
ไลน์ไอดี : atiwat05นายดนุชา เหมืองอุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0918390785
อีเมล์ : dmeaungun@hotmail.com
ไลน์ไอดี : ajdongปรารภ โกศล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0844234191นางแพรวพรรณ คงนิล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0818589670กัญญ์คเณศวร์ ณัฏฐยากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0982844302
อีเมล์ : kruoodo1@gamil.com
เจ้าหน้าที่นายธน สุนันทารอด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวิชัย ประสงค์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายชนัญ เขียวสมกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายฉาย ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้านนายเพิ่ม พรมน้อย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสำราญ เวลากลาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางวิลัด อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณ์เชษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางไพเราะ บุญธนู
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0633489504นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0871290310
อีเมล์ : nicha_pavi@outlook.co.thนางสาวเสาวภา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานฐานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0895307266
อีเมล์ : saowapa.vaddy@gmail.comนางสาวแก้วสุดา พนมเขต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0823791513
อีเมล์ : kaewsuda1995@gmail.comนพเก้า พุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0968109194นางโสรยา จันทร์สุกรี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0868596869
อีเมล์ : -นางสมใจ ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0866220864
อีเมล์ : Somjai chaisongkram @gmail.comเปรมจิต อยู่สหาย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845678770นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0817825915นางดารณีย์ วารณา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0935509328
อีเมล์ : daranee-23@hotmail.comวันทนา อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0929519636รัตนาวรรณ เครือคฑาวุธ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)
โทรศัพท์ : 0623726449อัญชลี มารศรี
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
โทรศัพท์ : 0908600989นันทวดี ทองอยู่
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0991781578