ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
16

• ชาย
27

• หญิง
36

รวม
79


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
3

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานฐานวิทยาศาสตร์
1

• งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
2

• งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
12

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)




ผู้อำนวยการ



นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0802113763
อีเมล์ : p.pong3009@gmail.com




รองผู้อำนวยการ



นายนักรบ จันทร์สุกรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ไม่มี
โทรศัพท์ : 0868602508
อีเมล์ : -



นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0815775597
อีเมล์ : rujirat.empia@gmail.com
ไลน์ไอดี : krunoksbtvc



นางนิตยา เสาหงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0640879178
อีเมล์ : auuamnid36@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0640879178



นายสุรชัย เสาหงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0871478031
อีเมล์ : surachai_smte@hotmail.com




พนักงานราชการ(สอน)



นายจักรกฤษณ์ มะณี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0931541991
อีเมล์ : www.jakkrit_manee@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0931541991



นายศราวุธ ตันศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0612470597
อีเมล์ : tunsiri2019@gmail.com
ไลน์ไอดี : tunsiri_2519



นางสาวชัญญาณุต สมัครการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0985637865
อีเมล์ : chanyanut586@gmail.com
ไลน์ไอดี : mazda5865



นางณัชรสา นามแย้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0903242898
อีเมล์ : ann5454ann@gmail.com
ไลน์ไอดี : _anannann_



นายเกษณรงค์ ค้ำชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0958579641
อีเมล์ : ketnaron2010@hotmail.com



นางสาวอัมรา พันจันทึก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0903857970
อีเมล์ : Snoopy_ping@outlook.co.th



นายอุดร นพคุนางกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0938217989
อีเมล์ : udron2509@gmail.com



นายวิทิต แสงคำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0868195871
อีเมล์ : witit@live.com



นายศิวัช จันทนวงษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0903929126



นายจักรกริช แก้ววิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



นายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0922834541
อีเมล์ : klmessi19@gmail.com
ไลน์ไอดี : klmessi19



นายสุทิน อิ่มพิทักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0877542295
อีเมล์ : sutin2825@gmail.com



นางสาวจารุวรรณ คงเจริญ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0832362390
ไลน์ไอดี : Krokdoun



นายพรชัย วิไลเลิศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน



นายวรวุฒิ นุตตานนท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0818337262



นางชาลิณี ตางาม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0899308997
อีเมล์ : Af_golf@hotmail.com
ไลน์ไอดี : Golf22fi



นางสาวกัญญา ปัญจพาณิชย์กุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0914313933
อีเมล์ : kea5733@yahoo.com



นางสาวรักชนก ใยลีอ่าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0985413650
ไลน์ไอดี : roboticpapang




ครูอัตราจ้าง



นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0894446412
อีเมล์ : putima_konnai@yahoo.com



นางธาราวดี แสงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0835656915
ไลน์ไอดี : poui_956



นางสาวสุภาวดี ก๋งเม่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0916960665
อีเมล์ : kongmengsupawadeee17222@gmail.com



นายวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0620466661
อีเมล์ : mosweerayut41@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0626466661



นางสาวปิยวรรณ ปานโต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 0907927671



นาวสาวภารดี ต้องเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0883327349
อีเมล์ : paradee1995bam@gmail.com



นางสาวอรยา บารมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0622437406



นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0822815130
อีเมล์ : nattawanngift.11@gmail.com








นางสาวจุราวรรณ เวลากลาง
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0959061187




หัวหน้าแผนก



นายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0831179325
อีเมล์ : teeraphong.nok.2516@gmail.com



นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0955940129
อีเมล์ : chatchada4505@gmail.com



สิบเอกเดชศรี พนมเขต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0619566219
อีเมล์ : Detsre_det_2529@msn.com
ไลน์ไอดี : Krudetsre



ปรารภ โกศล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0844234191



นายโกวิทย์ เคาเลิศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0879524142
อีเมล์ : kowitkao@gmail.com
ไลน์ไอดี : kuko4142




ครูประจำ



นายกิตติธร หนูวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0934836290
อีเมล์ : kittitonr.n@kkumail.com
ไลน์ไอดี : mincrown



นางสาวรำเพย พิมตะขบ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0958967008
อีเมล์ : Rpimta2733@gmail.com



นางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0898441559
อีเมล์ : thidaratm1@hotmail,com
ไลน์ไอดี : yayiying



นายธราเทพ มณีแดง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0850784554
อีเมล์ : born501@gmail.com



นายดนุชา เหมืองอุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0918390785
อีเมล์ : dmeaungun@hotmail.com
ไลน์ไอดี : ajdong



นางแพรวพรรณ คงนิล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0818589670



นายกัญญ์คเณศวร์ ณัฏฐยากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานศูนย์สร้างสรรค์และจินตนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0982844302
อีเมล์ : kruoodo1@gamil.com




เจ้าหน้าที่



นายธน สุนันทารอด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



นางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน



นายวิชัย ประสงค์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)



นายชนัญ เขียวสมกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)



นายฉาย ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน



นายเพิ่ม พรมน้อย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)



นางสำราญ เวลากลาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)



นางวิลัด อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)



นางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0633489504



นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0871290310
อีเมล์ : nicha_pavi@outlook.co.th



นางสาวเสาวภา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานฐานวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
โทรศัพท์ : 0895307266
อีเมล์ : saowapa.vaddy@gmail.com



นางสาวแก้วสุดา พนมเขต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0823791513
อีเมล์ : kaewsuda1995@gmail.com



นางสาวนพเก้า พุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0968109194



นางโสรยา จันทร์สุกรี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0868596869
อีเมล์ : -



นางสมใจ ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0866220864
อีเมล์ : Somjai chaisongkram @gmail.com



นางสาวเปรมจิต อยู่สหาย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845678770



นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0817825915



นางดารณีย์ วารณา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0935509328
อีเมล์ : daranee-23@hotmail.com



นางสาววันทนา อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0929519636



นางสาวรัตนาวรรณ เครือคฑาวุธ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0623726449



นางสาวนันทวดี ทองอยู่
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0991781578



นางฐิติมา สำรวย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0837548200



ธัญณภัสส์ ภูสุวรรณสกุล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0868868096