ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
16

• ชาย
23

• หญิง
37

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
42

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
1

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
2

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานฐานวิทยาศาสตร์
1

• งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพีรพงษ์ พันธ์โสดา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0802113763
อีเมล์ : p.pong3009@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายนักรบ จันทร์สุกรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทรศัพท์ : 0868602508
อีเมล์ : -นางสาวรุจิรัตน์ เอมเปีย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0815775597
อีเมล์ : rujirat.empia@gmail.com
ไลน์ไอดี : krunoksbtvcนายสมศักดิ์ ไพคำนาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0804740338
อีเมล์ : somsak251909@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0804740338
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวพุทธิมา คอนหน่าย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0894446412
อีเมล์ : putima_konnai@yahoo.comนางณัชรสา นามแย้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
โทรศัพท์ : 0803282982
อีเมล์ : ann5454ann@gmail.com
ไลน์ไอดี : _anannann_กัญญา ปัญจพาณิชย์กุล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0914313933
อีเมล์ : kea5733@yahoo.comนางสาวอัมรา พันจันทึก
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0903857970
อีเมล์ : Snoopy_ping@outlook.co.thนายภัทร์ธราดล ผลประทีปสุริยา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0922834541
อีเมล์ : klmessi19@gmail.com
ไลน์ไอดี : klmessi19สุทิน อิ่มพิทักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์ : 0877542295
อีเมล์ : sutin2825@gmail.comนายศิวัช จันทนวงษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0903929126นางสาวปุญจิรา ธนศุภวิมล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0920927695
อีเมล์ : punjira_tha@hotmail.comนายวิทิต แสงคำ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างมือกลและซ่อมบำรุง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0868195871
อีเมล์ : witit@live.comนายพรชัย วิไลเลิศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอนนายเกษณรงค์ ค้ำชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0958579641
อีเมล์ : ketnaron2010@hotmail.comนายเกษตร ทองสุข
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0640729094
อีเมล์ : big_kaset@hotmail.com
ไลน์ไอดี : bigtongsookนายจักรกฤษณ์ มะณี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0931541991
อีเมล์ : www.jakkrit_manee@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 0931541991นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0844052858
อีเมล์ : tsreesombat@gmail.comนายจักรกริช แก้ววิจิตร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0853207205
อีเมล์ : jukkrit11@gmail.com
ไลน์ไอดี : Jukkrit_kชัญญาณุต สมัครการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0985637865
อีเมล์ : chanyanut586@gmail.com
ไลน์ไอดี : mazda5865นายศราวุธ ตันศิริ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0612470597
อีเมล์ : tunsiri2019@gmail.com
ไลน์ไอดี : tunsiri_2519นางชาลิณี ตางาม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0899308997
อีเมล์ : Af_golf@hotmail.com
ไลน์ไอดี : Golf22fiนายอุดร นพคุนางกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0938217989
อีเมล์ : udron2509@gmail.comนายวรวุฒิ นุตตานนท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0818337262
ครูอัตราจ้างกฤษณา แสงเลิศล้ำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0850449683
อีเมล์ : saenglondlam.k@gmail.comกุลนันท์ ยาสมุทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0861813183
อีเมล์ : fang14233@gmail.comจารุวรรณ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0832362390
ไลน์ไอดี : Krokdounนางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0822815130
อีเมล์ : nattawanngift.11@gmail.comวีระยุทธ์ ถาวรทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0620466661
อีเมล์ : mosweerayut41@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0626466661นางธาราวดี แสงเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0835656915
ไลน์ไอดี : poui_956
นางสาวจุราวรรณ เวลากลาง
งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0959061187
หัวหน้าแผนกสิบเอกเดชศรี พนมเขต
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0619566219
อีเมล์ : Detsre_det_2529@msn.com
ไลน์ไอดี : Krudetsreนายสุรชัย เสาหงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0871478031
อีเมล์ : surachai_smte@hotmail.comนางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0955940129
อีเมล์ : chatchada4505@gmail.comนางนิตยา เสาหงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0640879178
อีเมล์ : auuamnid36@gmail.com
ไลน์ไอดี : 0640879178นายธีรพงษ์ เกิดบุญส่ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0831179325
อีเมล์ : teeraphong.nok.2516@gmail.com
ครูประจำนางสาวรำเพย พิมตะขบ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0958967008
อีเมล์ : Rpimta2733@gmail.comนายอธิวัฒน์ เห็นชอบดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0849249197
ไลน์ไอดี : atiwat05นางกอบพัชร์ บุญเจริญกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0898441559
อีเมล์ : thidaratm1@hotmail,com
ไลน์ไอดี : yayiyingนายธราเทพ มณีแดง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0850784554
อีเมล์ : born501@gmail.comนางสาวราตรี ศรีเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0943214114
อีเมล์ : lovelovelovelove2530@hotmail.com
ไลน์ไอดี : 4803252211นายกิตติธร หนูวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0934836290
อีเมล์ : kittitonr.n@kkumail.com
ไลน์ไอดี : mincrownนายดนุชา เหมืองอุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0918390785
อีเมล์ : dmeaungun@hotmail.com
ไลน์ไอดี : ajdong
ผู้ช่วยงานนางแพรวพรรณ คงนิล
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0818589670
เจ้าหน้าที่เปรมจิต อยู่สหาย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0845678770นางโสรยา จันทร์สุกรี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
โทรศัพท์ : 0868596869
อีเมล์ : -นางสาวน้ำอ้อย เข็มทอง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0817825915นางสาวณิชาปวีณ์ สรณะสัจจะชีพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0871290310
อีเมล์ : nicha_pavi@outlook.co.thนางพรวิไล ศรีสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0633489504นพเก้า พุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0968109194นางสาวแก้วสุดา พนมเขต
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0823791513
อีเมล์ : kaewsuda1995@gmail.comนายธน สุนันทารอด
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสมใจ ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0866220864
อีเมล์ : Somjai chaisongkram @gmail.comนางดารณีย์ วารณา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0935509328
อีเมล์ : daranee-23@hotmail.comนางสาววิราวรรณ ทิมเกิด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนันทวดี ทองอยู่
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0991781578วันทนา อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0929519636นางสาวเสาวภา นิลละออง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานฐานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 0895307266
อีเมล์ : saowapa.vaddy@gmail.comนายวิชัย ประสงค์เจริญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายชนัญ เขียวสมกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)รัตนาวรรณ เครือคฑาวุธ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)
โทรศัพท์ : 0623726449นายฉาย ชัยสงคราม
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้านอัญชลี มารศรี
เจ้าหน้าที่ งานครูพ่อบ้าน งานครูแม่บ้าน
โทรศัพท์ : 0908600989นายเพิ่ม พรมน้อย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสำราญ เวลากลาง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางวิลัด อึ้งวรตระกูล
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณ์เชษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางไพเราะ บุญธนู
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)